Lý Gia Thành và Trường Giang
Đổng Minh Châu và Gree