Văn Sĩ Điên Cuồng - Tập 1
Thiên Quan Tứ Phúc - Tập 7
Không Có Kiếp Sau - Tập 5
Bí Kíp Hạ Phàm( Bộ 2 Tập)
Sinh Ý Nhân (2 Tập)
Sinh Ý Nhân (2 Tập)
339,000 210,000
Không Có Kiếp Sau (Tập 3)
Á Nô – Tập 5
Á Nô – Tập 5
139,000 88,000
Đào Mộ Ra Quỷ
Đào Mộ Ra Quỷ
259,000 163,000
Va Chạm ( 2 tập kèm bookmak)
Tửu Chàng Tiên (Tập 1
Mộng Xưa
Mộng Xưa
135,000 90,500
Không Có Kiếp Sau (Tập 4)
Thương Tiến Tửu – Tập 3
Thương Tiến Tửu - Tập 2
Tàn Thứ Phẩm - Tập 1
Tàn Thứ Phẩm - Tập 1
169,000 113,400
Tàn Thứ Phẩm  - Tập 2
Tàn Thứ Phẩm - Tập 2
169,000 113,400
Thiên Quan Tứ Phúc - Tập 4